Rozhodnutie dekana FEIT UNIZA č.2/2021

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj aktuálnej epidemiologickej situácie v SR bude vzdelávanie v letnom semestri  akademického roka 2020/21 prebiehať dištančnou formou.

Za účelom racionalizácie a vyššej efektívnosti pedagogického procesu budú študenti študijnej skupiny 3LIE20 študijného programu KIT (pracovisko Liptovský Mikuláš) počas letného semestra priradení  k študentom študijných skupín 3ZE20 a 3ZE21.

Prednášky a cvičenia budú zabezpečované vyučujúcimi z katedry KMIKT a realizované podľa rozvrhu študijných skupín 3ZE20 a 3ZE21 dištančnou formou. Priebeh a realizácia výučby bude plne v kompetencii vyučujúcich KMIKT, ktorí zabezpečia aj overovanie vedomostí študentov.

Vyučujúci z pracoviska IAS využijú takto vytvorený časový priestor na výskumnú činnosť, smerujúcu k tvorbe kvalitných publikácií. Zároveň však budú v spolupráci s garantom študijného programu KIT prof. Ing. Petrom Počtom, PhD. rámcovo sledovať priebeh výučby, aby v prípade zásadného zlepšenia epidemiologickej situácie mohli pokračovať v prezenčnej forme výučby.

Riaditeľ IAS zabezpečí zapracovanie povinností a úloh vyplývajúcich z uvedených zmien  do pracovnej náplne pracovníkov IAS.

  Pokiaľ nastane zlepšenie situácie, a v priebehu v letného semestra  akademického roka 2020/21 bude ukončený aktuálny epidemiologický režim s možným prechodom do prezenčnej formy štúdia, bude vydané nové usmernenie dekana, týkajúce sa zabezpečenia uvedeného prechodu.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan FEIT