OZNÁMENIE o konaní inauguračnej prednášky doc. Ing. Aleny Otčenášovej, PhD.

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 15. februára 2021 o 9.15 hod. sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

inauguračná  prednáška doc. Ing. Aleny Otčenášovej, PhD.,

vysokoškolskej učiteľky na Katedre elektroenergetiky a elektrických pohonov FEIT UNIZA na tému 
„Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave“

v rámci vymenúvacieho konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika. Účasť na prednáške je verejnosti prístupná a uskutoční sa ON-LINE prostredníctvom systému Webex v rámci konania Vedeckej rady FEIT UNIZA.

Prílohy