OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce Ing. Ľuboša Šušlika, PhD.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 5. februára 2021 od 10.00 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Ľuboša Šušlika, PhD.,

vysokoškolského učiteľa na Katedre fyziky FEIT UNIZA

na tému „Využitie fotonických kryštálov pre laserové diódy a LED“

a obhajoba habilitačnej práce

s názvom „Optické vlastnosti LED s fotonickými kryštálmi“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektrotechnológie a materiály.  Účasť na prednáške je verejnosti prístupná a uskutoční sa ON-LINE prostredníctvom systému Webex.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan


Prílohy