OZNÁMENIE o konaní inauguračnej prednášky doc. RNDr. Jozefa Kúdelčíka, PhD.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 14. decembra 2020 o 9.15 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

inauguračná  prednáška doc. RNDr. Jozefa Kúdelčíka, PhD.,

vysokoškolského učiteľa na Katedre fyziky FEIT UNIZA na tému 

Vplyv nanočastíc na vlastnosti magnetických kvapalín v magnetickom a elektrickom poli

v rámci vymenúvacieho konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektrotechnológie a materiály. Účasť na prednáške je verejnosti prístupná a uskutoční sa ON-LINE prostredníctvom systému Webex (viď. príloha nižšie) v rámci konania Vedeckej rady FEIT UNIZA.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan


Prílohy