OZNÁMENIE o konaní inauguračnej prednášky doc. Ing. Michala Frivaldského, PhD.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 11. novembra 2020 o 9.30 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

inauguračná  prednáška doc. Ing. Michala Frivaldského, PhD.,

vysokoškolského učiteľa na Katedre mechatroniky a elektroniky FEIT UNIZA na tému 

Metódy zvyšovania kvalitatívnych ukazovateľov výkonových polovodičových systémov

v rámci vymenúvacieho konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika. Účasť na prednáške je verejnosti prístupná a uskutoční sa ON-LINE prostredníctvom systému Webex v rámci konania Vedeckej rady FEIT UNIZA. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej, bude zverejnený na web sídle FEIT https://feit.uniza.sk v rubrike Aktuality.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., v.r.
dekan


Prílohy