OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Ing. Mareka Högera, PhD.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 7. decembra 2020 od 9.00 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Mareka Högera, PhD.,

vysokoškolského učiteľa na Katedre elektroenergetiky a elektrických pohonov FEIT UNIZA

na tému „Modelovanie zdrojov a odberov pre statické výpočty distribučných sietí“

a obhajoba habilitačnej práce

s názvom „Metodika modelovania prevádzky rurálnych distribučných sietí“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika.  Účasť na prednáške je verejnosti prístupná a uskutoční sa ON-LINE prostredníctvom systému Webex (viď. príloha nižšie).

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan


Prílohy