Usmernenie dekana č. 3/2020 k dištančnej forme vzdelávania pre 3. stupeň štúdia

Vzhľadom k aktuálnej situácii šírenia sa koronavírusu COVID-19 a v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA vydáva

usmernenie,

ktorým sa nariaďuje interným doktorandom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA prechod na dištančnú formu vzdelávania so zachovaním zabezpečenia pridelenej výučby.

Prípadné problémy so zabezpečením výučby je potrebné riešiť s príslušným vedúcim katedry.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan FEIT

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 23.10.2020