USMERNENIE K ZÁPISOM DO AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

Vzhľadom k aktuálnej situácii s COVID 19, stanovujem pre akademický rok 2020/2021 možnosť zapísať študentov s  počtom získaných kreditov minimálne 30.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
                                                                                                             dekan