Rozhodnutie dekana č.4/2020: Uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia

pre študentov, ktorí pre akademický rok 2020/2021 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia.

Študenti FEIT môžu požiadať o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia do 1.10.2020.

Zápis uznaných vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia sa uskutoční dňa 8.10.2020 v čase úradných hodín na Referáte pre vzdelávanie. Výber a zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov (vrátane počtu kreditov) odsúhlasia na katedre s príslušným študijným poradcom.

Touto vyhláškou sa ruší Vyhláška dekana č.5/2019.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan