Pokyn k zápisu na štúdium v akademickom roku 2020/2021

Vzhľadom na celkovú situáciu s Covid-19 prijala FEIT rozhodnutie realizovať zápisy študentov pre akademický rok 2020/2021 elektronicky (dištančne).

Z tohto dôvodu nebude potrebná osobná účasť študentov na zápisoch!

Zápis bude prebiehať priebežne od 7.9.2020. Ak bude potrebné zapojenie študentov, budú študenti o tomto včas informovaní.
V prípade, že študent nebude po zápise spokojný so zapísanými povinne voliteľnými a/alebo výberovými predmetmi, bude mu umožnené, v zmysle platného Študijného poriadku FEIT a po schválení pánom dekanom, si tieto predmety zmeniť počas prvých 3 týždňov semetra.

V prípade, že študent bude po zápise potrebovať potvrdenie o návšteve školy, môže si ho vyžiadať mailom na studref@feit.uniza.sk. Po začatí semestra sa budú potvrdenia vydávať osobne na Referáte pre vzdelávanie.