OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce (Ing. Štefana Borika, PhD.)

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 25. augusta 2020 od 11.00 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Štefana Borika, PhD.,

vysokoškolského učiteľa na Katedre teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva FEIT UNIZA

na tému „Fotopletyzmografia a jej využitie v medicíne“

a obhajoba habilitačnej práce

s názvom „Progresívne elektromagnetické metódy pre monitorovanie a modelovanie kardiovaskulárnej činnosti“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teoretická elektrotechnika.  Účasť na prednáške je verejnosti prístupná.