OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce (Ing. Michala Gregora, PhD.)

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 22. júla 2020 o 13.30 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Michala Gregora, PhD.,

výskumného pracovníka na Katedre riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA

na tému „Embedovania, few-shot učenie a zhlukovanie tvárí“

a obhajoba habilitačnej práce

s názvom „Towards Intelligent Agents using Deep Reinforcement Learning (K inteligentným agentom pomocou hlbokého učenia s odmenou)“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia.  Účasť na prednáške je verejnosti prístupná.