OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce (Ing. Jozefa Hrbčeka, PhD.)

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 22. júla 2020 od 10.00 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Jozefa Hrbčeka, PhD.,

vysokoškolského učiteľa na Katedre riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA

na tému „Modelovanie a simulovanie systémov za účelom ich riadenia doprednými algoritmami“

a obhajoba habilitačnej práce

s názvom „Pokročilé metódy riadenia pre systém vetrania tunela“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia.  Účasť na prednáške je verejnosti prístupná.