ROZHODNUTIE DEKANA č. 3/2020

Z dôvodu nízkeho počtu prihlášok na študijný program Komunikačné a informačné technológie na Inštitúte Aurela Stodolu so sídlom v Liptovskom Mikuláši v dennej forme štúdia som rozhodol, že v akademickom roku 2020/2021sa štúdium na tomto pracovisku

n e o t v o r í.

Už prihlásení študenti budú prijatí na rovnaký študijný program s pracoviskom v Žiline.

prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD.
dekan FEIT