OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 3. júla 2020 od 10.30 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Patrika Kamencaya, PhD.,

vysokoškolského učiteľa na Katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií FEIT UNIZA

na tému „3D rekonštrukcia a vizualizácia obrazových dát“

a obhajoba habilitačnej práce

s názvom „Rozpoznávanie 2D/3D obrazových dát“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie.  Účasť na prednáške je verejnosti prístupná.