OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 18. marca 2020 od 10.30 hod. sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Jozefa Hrbčeka, PhD., vysokoškolského učiteľa na Katedre riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA na tému

„Modelovanie a simulovanie systémov za účelom ich riadenia doprednými algoritmami“

a obhajoba habilitačnej práce s názvom

„Pokročilé metódy riadenia pre systém vetrania tunela“

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia

Účasť na prednáške je verejnosti prístupná.