OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 4. marca 2020 od 11:30 hod. sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

habilitačná  prednáška Ing. Milana Šeböka, PhD., vysokoškolského učiteľa na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky FEIT UNIZA na tému

„Senzory žiarenia a ich aplikácia v technickej diagnostike“

a obhajoba habilitačnej práce  s názvom

„Optimalizácia metodiky merania rozvodov elektrickej energie termovíziou“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika.

Účasť na prednáške je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., v.r.
dekan