OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 18. februára 2020 o 9.30 hod. sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121, habilitačná  prednáška Ing. Vojtecha Šimáka, PhD., vysokoškolského učiteľa na Katedre riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA na tému

„Obmedzenia, útoky na GNSS služby a možnosti výpočtu polohy“

a obhajoba habilitačnej práce s názvom
„Fúzia dát senzorových systémov vozidiel s cieľom ich lokalizácie“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia. 

Účasť na prednáške je verejnosti prístupná.