InnoRail 2019 a V4+9 Cross-Border InnoRail

V dňoch 12. -14. novembra 2019 sa uskutočnila medzinárodná konferencia InnoRail 2019 (innorail2019.hu) zameraná na problematiku vývoja železničných infraštruktúr, ich prevádzky a údržby, inteligentných riešení v osobnej doprave, bezpečnostných a enviromentálnych aspektov prevádzky železníc. Konferencia sa koná raz za dva roky, tento ročník bol v poradí štvrtý.

Vďaka grantu od Vyšehradského fondu bola v dňoch 13. -14. novembra 2019 po prvý raz v histórii konferencie otvorená nová 2-dňová sekcia pod názvom V4+9 CROSS-BORDER INNORAIL cielená na cezhraničnú spoluprácu krajín V4 a ďalších 9 krajín západného Balkánu. Na organizácii tejto sekcie sa okrem maďarského nositeľa projektu „Innorail Kiadó és Konferencia Kft.“ zastúpeného pani Agnes Balla, spolu s „Poľskou železničnou komorou“ (www.izbakolei.pl) a „Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“ (www.ckait.cz), podieľala aj Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, konkrétne pracovníci z Katedry riadiacich a informačných systémov. Nositeľmi spolupráce boli prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., prof. Ing. Aleš Janota, PhD. a Ing. Jozef Valigurský – doktorand 3. ročníka. Dvaja poslední menovaní zastupovali fakultu a univerzitu na podujatí osobne.

Vyšehradský fond je medzinárodná darcovská organizácia založená v roku 2000 vládami krajín Vyšehradskej skupiny na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne, ako aj medzi regiónom V4 a ostatnými krajinami. Víziou fondu je využiť poskytovanú finančnú podporu ako katalyzátor rozvoja inovatívnych nápadov v strednej a východnej Európe. Vďaka tejto podpore sa podarilo dostať za jeden rokovací stôl popredných odborníkov železničných operátorov z krajín V4, susedných členských štátov EÚ a ďalších krajín západného Balkánu. Z profesionálneho hľadiska pochádzali účastníci prioritne zo 4 hlavných záujmových skupín: správcovia a prevádzkovatelia železničnej infraštruktúry, predstavitelia dopravných a prepravných železničných spoločností, podnikateľský sektor dodávajúci železničné riešenia a akademické a výskumné inštitúcie. Slovenskú delegáciu reprezentovala skupina zástupcov zo ŽSR, ŽSSK, VVÚŽ a ŽU.

K hlavným diskutovaným témam patrila aktuálna situácia v obnove železničnej infraštruktúry a otázky jej financovania, optimalizácia foriem cezhraničnej spolupráce, bežiace európske a národné projekty, vízie o budúcom bezpečnom, modernom, ekologickom a rýchlom napredovaní železníc v digitálnom veku, výmena konkrétnych poznatkov a skúseností, konkrétne témy ako napr. rekonštrukcia železničnej trate Budapešť-Belehrad, a pod. Počas rokovania sekcie nie raz rezonovali názory, že Vyšehradská skupina je síce z hľadiska hospodárskeho rastu jedným z motorov rozvoja EÚ, nachádza sa však v konkurenčnej nevýhode pokiaľ ide o úroveň rozvoja infraštruktúrnych sietí. Po západnom Balkáne má tento región najväčší počet obmedzení rýchlosti a iných nedostatkov technického stavu, uniformity a úrovne digitalizácie železníc.

Celé podujatie prebiehalo v priestoroch hotela Aquaworld Resort Budapest, rokovacími jazykmi bola maďarčina, angličtina a nemčina a súčasťou konferencie bola aj výstava exponátov zúčastnených firiem. Hodnotiť dnes benefity a dopady tohto podujatia by bolo ešte predčasné, z názorov účastníkov sekcie však jednoznačne vyplynulo, že daný formát rokovania vítajú a považujú ho za veľmi užitočný aj do budúcnosti.

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
Katedra riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA