TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Informácie pre končiacich študentov FEIT UNIZA v akademickom roku 2022/23

Posledný (letný) semester štúdia je pre končiace ročníky skrátený, v akademickom roku 2022/23 je podľa akademického kalendára FEIT (https://feit.uniza.sk/studenti/akademicky-kalendar/) obdobie výučby nasledovné:

3. ročník (bakalárske štúdium) - 6. semester: 20.2.2023 – 14.4.2023

2. ročník (inžinierske štúdium) – 4. semester: 20.2.2023 – 31.3.2023

Skúškové obdobie pre končiace ročníky v akademickom roku 2022/23 je podľa akademického kalendára nasledovné:

3. ročník (bakalárske štúdium): 17.4.2023 – 12.5.2023

2. ročník (inžinierske štúdium): 3.4.2023 – 28.4.2023

Všetky skúšky je potrebné absolvovať pred dňom povinnej kontroly štúdia, ktorá prebehne na Referáte pre vzdelávanie (bez vašej osobnej účasti). U študenta, ktorý splnil podmienky kontroly štúdia bude v AIVS študijný stav: uzavretie posledného ročníka.

V prípade, že študent v končiacom ročníku na štátnu skúšku v riadnom termíne nejde, je povinný požiadať pred dňom povinnej kontroly štúdia o možnosť pokračovať v nadštandardnej dĺžke štúdia, ak mu to dovoľuje študijný poriadok (stačí mailom). Ak študijný poriadok nedovoľuje zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia, študent je povinný do dňa kontroly štúdia požiadať o zanechanie štúdia.

Kontrola štúdia podľa akademického kalendára bude:

3. ročník (bakalárske štúdium): 15.5.2023

2. ročník (inžinierske štúdium): 2.5.2023

V prípade, že študent v končiacom ročníku na štátnu skúšku v riadnom termíne nejde, je povinný požiadať pred povinnou kontrolou štúdia o možnosť pokračovať v  štúdia, ak mu to dovoľujú podmienky pre zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia (stačí mailom).

Nasledujúci deň je dňom odovzdania záverečnej práce, t.j.

3. ročník (bakalárske štúdium):    16.5.2023

2. ročník (inžinierske štúdium): 3.5.2023

Odovzdanie záverečnej práce do stanoveného termínu (v súlade s Usmernením dekana č.1/2023 https://feit.uniza.sk/informacie-konciace-rocniky-feit-uniza/) sa bude realizovať elektronicky vložením elektronickej verzie záverečnej práce do systému evidencie záverečných prác UNIZA (ďalej len EZP), podľa  postupu v používateľskom manuáli k EZP. Všetky relevantné informácie a linky sú dostupné na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/dok_zav_prace.php . Avšak dokumenty, ktoré vygeneruje EZP (Licenčnú zmluvu a Potvrdenie o vložení práce do systému EZP) doručí osobne v deň odovzdania práce na katedru, ktorá záverečnú prácu zadala, podľa pokynov príslušnej katedry. Spolu s uvedenými listinami odovzdá poverenej osobe aj Prihlášku na štátnu skúšku a originál Zadania záverečnej práce, príp. ďalšie potrebné dokumenty. Predpokladom je úspešnosť študenta pri predchádzajúcej kontrole štúdia.

Zároveň s vložením záverečnej práce do EZP študent zašle požiadavku na zhotovenie 2 kusov svojej záverečnej práce do EDISu elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového systému: EDIS - Objednávkový systém záverečných prác (uniza.sk). Pre bakalársku prácu si zvolí mäkkú väzbu, pre diplomovú prácu tvrdú väzbu. Po realizácii tlače a väzby záverečnej práce EDIS prostredníctvom internej pošty doručí záverečné práce na Referát pre vzdelávanie FEIT, ktorý zabezpečí doručenie záverečných prác na príslušnú katedru poverenej osobe. Jeden výtlačok záverečnej práce z objednávaných dvoch výtlačkov bude určený na archiváciu na UNIZA, druhý výtlačok bude študentovi vrátený po vykonaní štátnej skúšky.

Pre každú záverečnú prácu budú v EZP určení vedúci záverečnej práce a oponent záverečnej práce, ktorí vypracujú posudok do stanoveného termínu tak, aby mohli byť vložené do EZP najneskôr 3 pracovné dni pred konaním štátnej skúšky k nahliadnutiu študentovi. Vedúci záverečnej práce zároveň stiahne a vytlačí Protokol o kontrole originality záverečnej práce, priloží ho k posudku a vyjadrí sa vo svojom posudku aj  k jeho výsledku.

 

Obdobie od odovzdania záverečnej práce po deň konania štátnej skúšky slúžia na študijnú prípravu študenta k úspešnému absolvovaniu štátnej skúšky. Termíny štátnej skúšky pre jednotlivé študijné programy sú dostupné na: https://feit.uniza.sk/studenti/prehlad-dolezitych-terminov/

 

Štátna skúška (štátnica) je súhrnná záverečná skúška, ktorou sa preverujú vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia, t.j. či je študent pripravený na výkon povolania. Je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou zloženou z predsedu a  ďalších členov. Štátna skúška sa skladá z obhajoby záverečnej práce a predmetu štátnej skúšky. O výsledku štátnej skúšky a celkovom výsledku štúdia rozhoduje komisia podľa pravidiel uvedených v Študijnom poriadku pre 1. a2. stupeň štúdia na UNIZA: https://feit.uniza.sk/studijny-poriadok/ 

Pri obhajobe záverečnej práce študent prednesie výsledky dosiahnuté v záverečnej práci a vyjadrí sa k posudku vedúceho a oponenta záverečnej práce a odpovedá na otázky k záverečnej práci. Obhajoby sa môže zúčastniť aj vedúci záverečnej práce alebo oponent.

Pri štátnej skúške študent odpovedá aj na otázky z predmetu štátnej skúšky podľa vopred známych téz na štátne skúšky (dostupných na webe fakulty: pre bakalárske štúdium https://feit.uniza.sk/tezy-pre-statne-skusky-bakalarske-studium/ , pre inžinierske štúdium https://feit.uniza.sk/tezy-pre-statne-skusky-inzinierske-studium/ )

Deň úspešného absolvovania štátnej skúšky je pre študenta zároveň dňom riadneho ukončenia štúdia podľa príslušného študijného programu. Absolventom štúdia v bakalárskych študijných programoch sa vydáva vysokoškolský diplom oprávňujúci používať akademický titul „bakalár“ (v skratke Bc. uvádzanej pred menom), Absolventom štúdia v inžinierskych študijných programoch sa vydáva vysokoškolský diplom oprávňujúci používať akademický titul „inžinier“ (v skratke Ing. uvádzanej pred menom). Vysokoškolský diplom sa odovzdáva slávnostne s deň promócií (Bc dňa 27.6.2023, resp. Ing. dňa 26.6.2023), resp. na požiadanie iným bežným spôsobom.

Hneď po absolvovaní štátnej skúšky sa absolvent dostaví na Referát pre vzdelávanie (úradné hodiny budú v súlade s harmonogramom štátnic) k administratívnemu ukončeniu štúdia a vyzdvihnutiu potvrdení o ukončení štúdia pre vlastné potreby (úrad práce, sociálne dávky...). Zároveň bude informovaný o promóciách a vstupenkách na promócie. Absolvent je povinný sa do troch dní od vykonania štátnej skúšky vysťahovať z internátov a vyrovnať záväzky voči univerzitnej knižnici. Potvrdené tlačivo (potvrdenie o vysporiadaní záväzkov – https://feit.uniza.sk/studenti/tlaciva/) predloží na referáte pre vzdelávanie najneskôr do troch dní od vykonania štátnej skúšky.

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera