TikTok FEIT
English Ukraine

Hosťujúci profesori na FEIT UNIZA

Image

Prof. Dr. Ing. Pavel Cheben

Image

prof. Ing. Ivo DOLEŽEL, CSc.

Image

Prof. Ing. Mario Cacciato

Image

prof. RNDr. Ivan Glesk, DrSc.