TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine
Image

Projekt Interreg ITMS2014+ 304010Y497

Názov projektu:

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Kód projektu v ITMS2014+:

304010Y497

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Opis projektu:

Výskum a vývoj nových senzorických prvkov na báze najnovších platforiem a technológií je v súčasnosti s narastajúcim technologickým pokrokom v širokých oblastiach IT, komunikačných technológií a smart riešeniach významný z hľadiska vysokej ekonomickej sily plynúcej z tohto pokroku. Na Slovensku a v priľahlých regiónoch Českej republiky takmer úplne absentuje výskum, vývoj a výroba a mikroelektronických a polovodičových prvkov, systémov a zariadení, ktoré vo súčasnej dobe i historicky prinášajú vysokú ekonomickú hodnotu výnosov. Žiadateľ ako aj partneri projektu disponujú členmi riešiteľského kolektívu, ktorí sú najerudovanejšími odborníkmi v oblasti vláknových a iných fotonických senzorov na báze progresívnych materiálových štruktúr využiteľných v praktických senzorických aplikáciách. Cieľ projektu je zameraný na výskum a vývoj fotonických senzorických prvkov pre priemyselné aplikácie s unikátnymi vlastnosťami a transfer týchto prvkov do praxe prostredníctvom partnerských MSP.

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera