TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine
Image

313011BWX9

Hybridné úložiská energie pre zvýšenie nezávislosti a efektívnosti energetických systémov

Názov projektu:

Hybridné úložiská energie pre zvýšenie nezávislosti a efektívnosti energetických systémov

Kód projektu v ITMS2014+

313011BWX9

Poskytovateľ

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Operačný program

311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os

313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ

313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu

Predkladané aktivity projektu definujú mieru inovácií v špecifických technických oboroch, ktorých riešením bude možné dosiahnuť primárne ciele definované v strategických dokumentoch pre využívanie obnoviteľných zdrojov nasledovne:

  • Vývoj energetických monitorovacích systémov pre optimálne riadenie hybridných akumulačných systémov
  • Návrh metodiky a vývoj prostriedkov pre skúmanie technických vplyvov kombinovania akumulačných prvkov vzhľadom na nadradenú sústavu
  • Analýza a spracovanie údajov pre praktickú implementáciu v rôznom výkonovom spektre

Názov a sídlo prijímateľa

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Partner

ENERGO – AQUA, a.s., Biskupická 7051, 911 01 Trenčín

Trvanie projektu

08/2022 - 11/2023

Zazmluvnaná výška NFP

937.335,00 €

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP

Žilina

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera