TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky formou výberového konania (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky a tiež podmienky FEIT pre bakalárske štúdium (viď. Podmienky prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

 

Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie.
Uchádzači o štúdium v študijnom programe multimediálne technológie absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z troch častí:

  • prezentácia motivácie uchádzača o štúdium študijného programu,
  • zhodnotenia dosiahnutých študijných výsledkov uchádzača a všeobecného rozhľadu uchádzača,
  • prezentácia multimediálnych aktivít a stredoškolských znalostí uchádzača, vrátane objasnenia postupov a techník, ktoré boli použité.
Image

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera