English Ukraine

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky budú na štúdium prijímaní uchádzači, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium:

  • získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  • písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského.