TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zazmluvnená výška NFP: 2 110 584,98  €
Začiatok a ukončenie aktivít projektu: 01/2016-12/2019

ITMS:  313011X058

 

www.uniza.sk

Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie
Názov projektu: "Výskum energeticky optimálnych technológií a zariadení pre dopravné prostriedky 21. storočia s nízkou uhlíkovou stopou."

Hlavný cieľ projektu: výskumné aktivity pre e-mobilitné aplikácie, progresívnych technológií pre nabíjanie palubných zásobníkov energie, riadiacich systémov dopravných prostriedkov so zvýšenou bezpečnosťou a podpornej infraštruktúry pre zabezpečenie dopravných systémov s nízkou uhlíkovou stopou.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Image
Image

Príspevky boli odprezentované na Vedeckej konferencii UNIZA v sekcii

TÉMA C ELEKTROTECHNIKA, ELEKTROMOBILITA, ENERGETICKY OPTIMÁLNE TECHNOLÓGIE A BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO

Morgoš Ján, Hanko Branislav, Frivaldský Michal: Návrh nízkošumového zdroja pre high-end audio zosilňovače pre použitie v automobiloch

C–8

Pavlásek Pavel, Jaroš Viliam: Monitorovanie cieľových objektov v exteriéroch: Platforma UAV na identifikáciu hospodárskych zvierat v reálnom čase

C–12

Pavlásek Pavel, Koňarik Roman: Návrh a verifikácia tepelného modelu výkonových polovodičových modulov: Posúdenie odolnosti voči vysokým prúdovým špičkám

C–16

Kaščák Slavomír, Praženica Michal: Modelovanie tepelných vlastností magnetických prvkov prekladaných DC/DC meničov

C–21

Kellner Jakub, Praženica Michal: Návrh predbíjacieho systému s elimináciou vzniku elektrického oblúka počas vypínania

C–25

Zelník Richard, Praženica Michal: Návrh odľahčovacej siete pre izolovaný DC/DC menič

C–32

Jarabicová Miriam, Praženica Michal, Kaščák Slavomír: Obojsmerný DC/DC menič pre automotívne aplikácie

C–38

Kaščák Slavomír, Resutík Patrik: Stanovenie strát a tepelnej distribúcie v trojfázovom striedači

C–42

Drgoňa Peter, Hanko Branislav, šedo Jozef: Možnosti implementácie elektrického pohonu do vozidiel so spaľovacím motorom

C–46

Drgoňa Peter, Štefún Rastislav, Kaščák Slavomír, Morgoš Ján: Identifikácia modelu polovodičového meniča

C–50

Hock Ondrej, Kozáček Boris: Návrh a realizácia technologických modulov pre inteligentné spotrebiče bez bariér

C–54

Hock Ondrej, Jaroš Viliam: Návrh vlastného systému IoT pre aplikáciu inteligentných fariem - prehľad a realizácia projektu

C–59

Hock Ondrej, Kozáček Boris: Pripojenie snímačov v autonómnych vozidlách

C–66

Danko Matúš, Drgoňa Peter, Taraba Michal: Optimalizácia toku výkonu v elektrickom vozidle na základe GPS

C–72

Dobrucký Branislav, Šedo Jozef: Použitie techník UPS a DVR na nepretržité napájanie ultra-citlivých elektrických spotrebičov

C–77

Frivaldský Michal, Sojka, Peter, Špánik Pavol: Porovnanie spínacích vlastností Si, SiC a GaN tranzistorových štruktúr

C–84

Koňarik Roman, Paškala Marek: Aplikácia spínaného kondenzátora pre možnosť nastavenia fázového posunu

C–88

Pavelek Miroslav, Frivaldský Michal: Vplyv pasívneho tienenia na parametre systému bezkontaktného prenosu energie

C–93

Pipíška Michal, Kozáček Boris: Porovnanie riadení izolovaného meniča

C–97

Paškala Marek, Šedo Jozef: Aktívne tlmenie reziduálnych kmitov pomocou vloženého systému

C–101

Pančík Juraj, Špánik Pavol: Návrh a realizácia programovej akustickej komunikačnej I2C periférie na báze DSP a stavových strojov

C–108

Šimčák Marek, Frivaldský Michal, Adamec Juraj: Návrh balansovacieho systému pre trakčne batérie C–113

Milan Šebök, Matej Kučera, Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak: Analýza vysokonapäťových priebehov zapaľovacích systémov

C–208

Milan Šimko, Milan Chupáč, Milan Šebök: Termografické meranie na zariadeniach distribučnej sústavy

C–213

Milan Chupáč, Milan Šimko, Milan Šebök: Monitorovanie tepelných procesov na anténových systémoch rozhlasového vysielača

C–218

Matej Kučera, Milan Šebök, Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak: Zníženie energetickej náročnosti a ekologického zaťaženia v mestskej a prímestskej doprave hybridným vozidlom

C–223

Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak, Matej Kučera, Milan Šebök: Diagnostika transformátorov v teréne vzhľadom na analýzu ich vlhkosti

C–228

Daniel Korenčiak, Miroslav Gutten, Milan Šimko, Milan Šebök: Diagnostika transformátorov vzhľadom na analýzu pôsobenia nadprúdov

C–232

Babušiak Branko: Monitorovanie EKG zo sedadla automobilu

C–236

Barabáš Ján: Možné expozičné riziká rádiokomunikačných sietí v dopravných prostriedkoch

C–240

Beňová Mariana: Modelovanie vplyvov EMP na človeka s kardiostimulátorom v elektrickom vozidle C–244

Borik Štefan: Systém pre vyšetrovanie trasu končatín s využitím akcelerometrických meraní

C–248

Gála Michal: Metódy analýzy variability srdcového rytmu vodičov vozidiel v stresových situáciách C–252

Gombárska Daniela: Elektromagnetické pole generované mobilnými zariadeniami vo vnútri osobného vozidla, meranie

C–256

Janoušek Ladislav: Elektromagnetické pozadie v dopravných prostriedkoch a biokompatibilita ľudského organizmu

C–260

Pšenáková Zuzana: Hodnotenie biokompatibility vo viacvrstvovom modeli biologických tkanív v blízkosti ucha s kochleárnym implantátom v elektromobile

C–264

Radil Roman: Digitalizácia v automobilovom priemysle - analýza možných biologických rizík spojených s kontinuálnym pôsobením elektromagnetického poľa nízkych úrovní

C–269

Smetana Milan: Nedeštruktívna kontrola nitovaných spojov lietadla Zlín 142 metódou vírivých prúdov

C–273

Šmondrk Maroš: Podporný nástroj pre numerické modelovanie biokompatibility bezkontaktného prenosu elektrického výkonu

C–277

Hockicko Peter: Vyšetrovanie iónovo vodivých skiel akustickými a elektrickými metódami

C–281

 

a v sekcii

TÉMA B STROJÁRSTVO, MATERIÁLY A ENERGETIKA

Juraj Altus, Alena Otčenášová: Výskyt bludných prúdov z mestskej električkovej dopravy

B - 674

Juraj Altus, Alena Otčenášová: Vplyv E-mobility na elektroenergetickú infraštruktúru miest

B - 678

Pavol Belány, Peter Hrabovský, Peter Braciník: Návrh konceptu energetického manažmentu budov

B - 682

Pavol Belány, Peter Hrabovský, Marek Roch: Návrh konceptu merania spotreby elektrickej energie v rámci energetického manažmentu budov s využitím inteligentných meracích systémov

B - 686

Beran Josef, Bůžek Miloslav: Aplikácia moderných metód RAMS pri realizácii elektrotechnického zariadenia

B - 690

Peter Braciník, Martina Kajanová: Vplyv prestavenia frekvenčného nastavenia rozpadového miesta OZE na napájanie E-mobility v SR

B - 693

Miloslav Bůžek, Josef Beran: Skúšky elektrickej pevnosti tuhých materiálov

B - 697

Marek Höger, Michal Reguľa: Modelovanie spotreby v distribučných sieťach pre vyšetrovanie vplyvu E-mobility

B - 701

Marek Höger, Michal Reguľa: Vývoj meracieho systému pre meranie bludných prúdov

B - 705

Martina Kajanová, Peter Braciník: Riadenie nabíjania elektromobilov pomocou teórie dizajnu mechanizmov – statický príklad

B - 709

Martina Kajanová, Peter Braciník, Dávid Motyka: Analýza vlastnosti a poklesu energetickej náročnosti bytovej jednotky po inštalácií FV

B - 713

Martina Kajanová, Peter Braciník, Marián Tomašov: Experimentálne určenie využiteľnej kapacity nabíjateľných batérií

B - 718

Pavel Lehocký, Daniel Konvičný: Úskalí a potenciální přínos zvyšování vzorkovací a spínací frekvence

B - 721

Jakub Magdolen, Lehocký Pavel: Možnosti kompenzácie účinníka asynchrónneho generátora

B - 725

Lehocký Pavel: Metóda tepelnej siete aplikovaná na hybridný krokový motor

B - 727

Lehocký Pavel: Určenie strát v železe hybridného krokového motora ako zdroja pre metódu tepelnej siete

B - 732

Lehocký Pavel: Verifikácia parametrov krokového motora získaných magnetostatickou analýzou

B - 736

Ivan Litvaj, Milan Pospíšil: Optimalizácia vývoja nového výrobku - Základy Rapid Prototypingu

B - 741

Ivan Litvaj, Milan Pospíšil: Optimalizácia riadenia znalostí v dopravnom podniku

B - 745

Milan Pospíšil, Ivan Litvaj: Spotreba elektrickej energie v železničnej doprave

B - 751

Juraj Makarovič, Marek Roch: Efektívny spôsob využitia solárneho žiarenia v individuálnej cestnej doprave

B - 754

Juraj Makarovič, Jozef Beran: Multidisciplinárny návrh solárnych panelov pre solárny automobil

B - 757

Juraj Makarovič, Miloslav Bůžek: Požiadavky na solárny automobil

B - 760

Pavol Makyš, Tomáš Ivan, Marek Štulrajter: Vplyv a možnosti zlepšenia parametrov kaskádnej regulácie PMSM

B - 764

Diana Sekanová, Pavol Makyš: Porovnanie rôznych topológií DTC riadenia pre SMPM motor

B - 769

Pavol Makyš, Patrik Varecha: Dizajnovanie vysoko-prúdových meničov pre automobilový priemysel

B - 773

Šimon Zoššák, Martin Sumega, Pavol Makyš: Analýza dolného limitu rýchlosti pozorovateľa indukovaného napätia pre synchrónny motor s PM

B - 777

Otčenášová Alena, Altus Juraj: Elektromagnetická kompatibilita striedavej elektrickej trakcie

B - 780

Otčenášová Alena, Altus Juraj: Rezonančné javy v trakčnom vedení striedavej elektrickej trakcie

B - 784

Michal Kováčik, Milan Pospíšil: Elektrická jednotka pre Tatranské elektrické železnice

B - 789

Michal Vidlák, Milan Pospíšil: Simulácia jazdy vlaku na úseku trate Zvolen – Banská Bystrica

B - 794

Milan Pospíšil, Ivan Litvaj: Úspory energie v elektrickej trakcii cestou inovácie trakčných zariadení

B - 800

Pavol Rafajdus, Adrián Peniak, Milan Diko: Porovnanie spínaných reluktančných motorov využívaných v elektromobiloch

B - 804

Štefan Kočan, Pavol Rafajdus, Šimon Zoššák: Simulácia ustáleného stavu vysokorýchlostného spínaného reluktančného motora

B - 808

Martin Sumega, Pavol Rafajdus, Šimon Zoššák: Vplyv tvaru indukovaného napätia na zvlnenie momentu v synchrónnom motore s PM

B - 812

Jakub Žák, Pavol Rafajdus: Analýza vlastností BLDC motora pri rôznych riadiacich štruktúrach

B - 816

Michal Reguľa, Marek Höger: Výskyt bludných prúdov zo striedavej trakcie ŽSR v okolí mesta Púchov

B - 821

Michal Reguľa, Marek Höger: Výskyt bludných prúdov z jednosmernej trakcie ŽSR v okolí mesta Púchov

B - 825

Roch Marek, Makarovič Juraj: Aktívny filter ako nástroj zvyšovania elektromagnetickej kompatibility elektromobility

B - 829

Roch Marek, Makarovič Juraj: Koncepcia výkonového aktívneho filtra pre napájanie striedavej trakcie

B - 832

Roch Marek, Makarovič Juraj: Výpočet referenčného prúdu pre jednofázový aktívny filter

B - 836

Lehocký Pavel, Gorel Lukáš, Furmaník Marek: Riadenie synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi pre automobilové aplikácie

B – 840

Konferencia sa uskutočnila na ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE

V dňoch 10. – 13. 12. 2019 v ŽILINE

Ďalšie príspevky podporené projektom:

 

Grayeli Korpi, A. Arman, S. Jurecka, C. Luna, R. Shakoury, S. •Talu , S. Rezaee; K. Ghosh, K. Sherafat, M. Sadeghi and S. Gopikishan: Improving the Corrosion Resistance of Ni/SS Thin Films by Nitrogen Ion Implantation, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 136 (2019), pp. 536 – 541

 

Pavel Šimon, Michaela Holá: Parameters for modelling of increase EV numbers use, 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, Czech Republic, Czech Republic

 

Pavel Šimon, Michaela Holá: Small Renewable Energy Systems on Cars, The 10th International Scientific Symposium Elektroenergetika 2019, 16. – 18.9. 2019, Stará Lesná, 453 - 457

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera