Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Dokumenty

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu


 

Kontaktná adresa
KAP
občianske združenie

Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
IČO:37806297
tel.: 041/513 2057

kap@fel.uniza.sk

Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk


Ciele občianskeho združenia

Občianske združenie Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (KAP) sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie nasledovných cieľov:
  • Združovať na báze dobrovoľnosti absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline.
  • Vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a medzi fakultou a KAP.
  • Uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v odbornej, spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti.
  • Podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte vo všetkých študijných programoch a formách.
  • Spolupracovať s organizáciami s podobnými cieľmi v SR a v zahraničí.
  • Napomáhať zabezpečeniu viaczdrojového financovania v súlade so zákonom o Vysokých školách.
  • Nadväzovať kontakty s pracoviskami doma i v zahraničí a propagovať ich produkty a služby.
  • Realizovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť.