TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Pracovné ponuky

Image

Junior dátový analytik (#21)

Pridanie pracovnej ponuky:
2 years ago
Typ pracovnej ponuky:
dočasná štátna služba
FEIT partner:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Počet pozícií:
1
Miesto výkonu práce:
Bratislava, Slovakia
Dátum nástupu:
11.03.2022
Platové podmienky:
neuvedené
Kontaktná osoba:
Ing. Alexandra Knapová
Kontaktný email:
+421288891332

Informácie o pracovnej príležitosti

Najnáročnejšie úlohy

• všetky uvedené činnosti sú vykonávané v rámci národného projektu
• analýza a optimalizácia procesov rezortu
• zabezpečenie zberu, vyhodnocovania a analýzy údajov potrebných pre plnenie strategických a koncepčných úloh ministerstva
• získavanie dát z primárnych a sekundárnych zdrojov za účelom následného spracovania
• vykonávanie funkčných analýz a spracovávanie business požiadaviek Analytického centra na funkcionalitu štátneho informačného systému v rezorte spravodlivosti vo väzbe na existujúce a pripravované regulačné prostredie, návrh riešení, business procesov, use-casov, príprava a základná verifikácia testov
• business analýza, analýza údajov, modelovanie, a ich následná interpretácia
• spracovávanie štatistických dát, zabezpečovať ich filtrovanie, transformáciu čistenie a organizovanie podľa dodaného zadania
• zabezpečenie rezortnej štatistiky a výkazníctva
• zabezpečenie vizualizácie údajov pre potreby jednotlivých oddelení vo forme reportov, tabuliek, grafov, dashboardov s možnosťou využitia vizualizačných SW
• práca s SQL, SAP a štandardnými MS Office nástrojmi na správu a ukladanie údajov, prepájanie viacerých databáz, exporty dát a ich následné spracovanie
• programovanie procedúr a vzorcov pre zlepšenie spracovania a výstupov
• štatisticky spracovávať veľké datasety a vykonávať ad-hoc analýzy
• identifikácia, analýza a interpretácia trendov v komplexných súboroch údajov
• podpora pri implementácii databáz a systémov zberu údajov
• primárna spolupráca s funkčnými tímami a business užívateľmi
• školenie business užívateľov
• hľadanie a navrhovanie riešení, podpora pri strategických rozhodnutiach, spolupráca s dodávateľmi externých systémov a internými tímami
• súčinnosť pri príprave a realizácii projektov ministerstva financovaných zo štátneho rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a iných finančných mechanizmov

 

Požiadavky

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť sa bude u uchádzačov overovať v rámci výberového konania:

• Ústava Slovenskej republiky
• Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Znalosť problematiky a niektorých nástrojov Business intelligence
• Znalosť dátového modelovania
• Znalosť niektorej z databáz MS SQL alebo MySQL
• Znalosť SQL, PL/SQL
• Skúsenosti s MS Excel (Pivotné tabuľky, práca s tabuľkami, Queries, Power Query editor, funkciami na vyhľadávanie a analýzu dát)
• Znalosť Python/R
• Základy štatistiky
• Analytické, systémové a koncepčné myslenie
• Anglický jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Zisti viac na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/34067


Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera