English Ukraine

Vedecká rada

Predseda

prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.
dekan@feit.uniza.sk

Interní členovia

prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
juraj.altus@feit.uniza.sk

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.
mariana.benova@feit.uniza.sk

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
peter.bracinik@feit.uniza.sk

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
peter.brida@feit.uniza.sk

prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
lubos.buzna@uniza.sk

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
milan.dado@feit.uniza.sk

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
marian.drusa@fstav.uniza.sk

doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
michal.frivaldsky@feit.uniza.sk

prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
miroslav.gutten@feit.uniza.sk

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
branislav.hadzima@rc.uniza.sk

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
peter.hockicko@feit.uniza.sk

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
robert.hudec@feit.uniza.sk

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor@uniza.sk

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
ales.janota@feit.uniza.sk

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
ladislav.janousek@feit.uniza.sk

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
jurecka@lm.uniza.sk

doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.
dusan.koniar@feit.uniza.sk

prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
ivan.martincek@feit.uniza.sk

prof. Ing. Peter Počta, PhD.
peter.pocta@feit.uniza.sk

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
milos.poliak@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
dusan.pudis@feit.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
pavol.rafajdus@feit.uniza.sk

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD
karol.rastocny@feit.uniza.sk

prof. Dr. Ing. Milan Sága
milan.saga@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
juraj.spalek@feit.uniza.sk

doc. Ing. Marek Roch, PhD.
marek.roch@feit.uniza.sk

Externí členovia

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
aubrecht@feec.vutbr.cz

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
pavel.brandstetter@vsb.cz

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
calkovska@jfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
danko@jfmed.uniba.sk

Ing. Marek Franko, PhD.
franko@evpu.sk

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
elekgomo@savba.sk

prof. Ing. František Janíček, PhD.
frantisek.janicek@stuba.sk

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
dekan@fiit.stuba.sk

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
ondrej.krejcar@uhk.cz

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
milos.oravec@stuba.sk

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
viera.stopjakova@stuba.sk

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
liberios.vokorokos@tuke.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
jozef.zivcak@tuke.sk

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline je po kliknutí tu.