TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Vedecká rada

Predseda

prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

dekan@feit.uniza.sk

Interní členovia

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: teoretická elektrotechnika

mariana.benova@feit.uniza.sk

prof. Ing. Peter Braciník, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

peter.bracinik@feit.uniza.sk

prof. Ing. Peter Brída, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: telekomunikácie

peter.brida@feit.uniza.sk

prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.,
FRI-UNIZA / Odbor pôsobenia: aplikovaná informatika
lubos.buzna@uniza.sk

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.,
UNIZA / Odbor pôsobenia: teória a konštrukcia inžinierskych stavieb
rektor@uniza.sk

prof. Ing. Milan Dado, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: telekomunikácie

milan.dado@feit.uniza.sk

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.,
SvF-UNIZA / Odbor pôsobenia: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
marian.drusa@fstav.uniza.sk

prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

michal.frivaldsky@feit.uniza.sk

prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

miroslav.gutten@feit.uniza.sk

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.,
SjF-UNIZA / Odbor pôsobenia: strojárske technológie a materiály

branislav.hadzima@rc.uniza.sk

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: elektrotechnológie a materiály

peter.hockicko@feit.uniza.sk

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: telekomunikácie

robert.hudec@feit.uniza.sk

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: automatizácia

ales.janota@feit.uniza.sk

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: teoretická elektrotechnika

ladislav.janousek@feit.uniza.sk

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.,
IAS FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: elektrotechnológie a materiály

jurecka@lm.uniza.sk

doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika
dusan.koniar@feit.uniza.sk

prof. Ing. Emil Kršák, PhD.,
FRI-UNIZA / Odbor pôsobenia: informatika

emil.krsak@fri.uniza.sk

prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: elektrotechnológie a materiály

ivan.martincek@feit.uniza.sk

prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

alena.otcenasova@uniza.sk

doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: automatizácia

rastislav.pirnik@feit.uniza.sk 

prof. Ing. Peter Počta, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: telekomunikácie
peter.pocta@feit.uniza.sk

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.,
PEDaS-UNIZA / Odbor pôsobenia: dopravné služby

milos.poliak@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: elektrotechnológie a materiály

dusan.pudis@feit.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

pavol.rafajdus@feit.uniza.sk

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: automatizácia

karol.rastocny@feit.uniza.sk

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA,
FBI-UNIZA / Odbor pôsobenia: bezpečnostné vedy

jozef.ristvej@uniza.sk

doc. Ing. Marek Roch, PhD.,
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

marek.roch@feit.uniza.sk

prof. Dr. Ing. Milan Sága,
SjF-UNIZA / Odbor pôsobenia: časti a mechanizmy strojov

milan.saga@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Milan Smetana, PhD.
FEIT-UNIZA / Odbor pôsobenia: teoretická elektrotechnika

milan.smetana@uniza.sk

Externí členovia

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.,
FEKT VUT V Brně / Odbor pôsobenia: fyzika plazmy

aubrecht@feec.vutbr.cz

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.,
FEI VŠB-TU Ostrava / Odbor pôsobenia: elektrické stroje, prístroje a pohony

pavel.brandstetter@vsb.cz

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.,
JLF Martin, UK Bratislava / Odbor pôsobenia: normálna a patologická fyziológia

calkovska@jfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.,
JLF Martin, UK Bratislava / Odbor pôsobenia: gynekológia a pôrodníctvo

danko@jfmed.uniba.sk

Ing. Marek Franko, PhD.,
EVPÚ a.s, Nová Dubnica / Odbor pôsobenia: silnoprúdová elektrotechnika

franko@evpu.sk

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.,
Elektrotechnický ústav SAV Bratislava / Odbor pôsobenia: fyzikálne inžinierstvo

elekgomo@savba.sk

prof. Ing. František Janíček, PhD.,
FEI STU v Bratislave / Odbor pôsobenia: elektroenergetika

frantisek.janicek@stuba.sk

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.,
FIIT STU v Bratislave / Odbor pôsobenia: aplikovaná informatika

dekan@fiit.stuba.sk

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
FEIT-STU v Bratislave / Odbor pôsobenia: kybernetika
vladimir.kutis@stuba.sk

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.,
Univerzita Hradec Králové / Odbor pôsobenia: aplikovaná informatika; kybernetika
ondrej.krejcar@uhk.cz

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec,
FEI STU v Bratislave / Odbor pôsobenia: aplikovaná informatika

milos.oravec@stuba.sk

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.,
FEI VŠB – Technická univerzita Ostrava / Odbor pôsobenia: informatika

jan.platos@vsb.cz

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.,
FEI STU v Bratislave / Odbor pôsobenia: elektronika

viera.stopjakova@stuba.sk

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
FEI TU v Košiciach / Odbor pôsobenia: výpočtová technika a informatika

liberios.vokorokos@tuke.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH,
SjF, TU v Košiciach / Odbor pôsobenia: biomedicínske inžinierstvo

jozef.zivcak@tuke.sk

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline je po kliknutí tu.

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera