English Ukraine

Vedecká rada

Predseda

prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.
dekan@feit.uniza.sk

Interní členovia

prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
juraj.altus@feit.uniza.sk

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
peter.bracinik@feit.uniza.sk

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
peter.brida@feit.uniza.sk

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
peter.bury@feit.uniza.sk

prof. Ing. Klára Čápová, PhD.
klara.capova@feit.uniza.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektor@rekt.uniza.sk

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
milan.dado@feit.uniza.sk

prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.
dagmar.faktorova@feit.uniza.sk

doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
michal.frivaldsky@feit.uniza.sk

prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
miroslav.gutten@feit.uniza.sk

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
peter.hockicko@feit.uniza.sk

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
robert.hudec@feit.uniza.sk

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor@uniza.sk

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
ladislav.janousek@feit.uniza.sk

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
jurecka@lm.uniza.sk

doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.
dusan.koniar@feit.uniza.sk

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
emil.krsak@fri.uniza.sk

prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
ivan.martincek@feit.uniza.sk

prof. RNDr. Jarmila Műllerová, PhD.
mullerova@lm.uniza.sk

prof. RNDr. Jarmila Műllerová, PhD.
mullerova@lm.uniza.sk

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
dusan.pudis@feit.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
pavol.rafajdus@feit.uniza.sk

prof. Dr. Ing. Milan Sága
milan.saga@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD
karol.rastocny@feit.uniza.sk

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
juraj.spalek@feit.uniza.sk

prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.
vladimir.wieser@feit.uniza.sk

Externí členovia

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
pavel.brandstetter@vsb.cz

doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
buday@evpu.sk

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
danko@jfmed.uniba.sk

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
elekgomo@savba.sk

prof. Ing. František Janíček, PhD.
frantisek.janicek@stuba.sk

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
ondrej.krejcar@uhk.cz

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.
michalik@feit.uniza.sk

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
milos.oravec@stuba.sk

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
jan.murgas@stuba.sk

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
vaclav.snasel@vsb.cz

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
jozef.zivcak@tuke.sk

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
liberios.vokorokos@tuke.sk

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline je po kliknutí tu.