TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Akademický kalendár pre doktorandov FEIT

2021/2022

Akademický kalendár pre doktorandov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií pre akademický rok 2021/2022 je vydaný dekanom fakulty ako

ROZHODNUTIE DEKANA č. 1/2022

Akademický rok trvá
01.09.2021 – 31.08.2022
ZÁPIS ŠTUDENTOV
02.09.2021
Schvaľovanie individuálnych študijných plánov
30.09.2021
ZIMNÝ SEMESTER (pre všetky ročníky)
20.09.2021 – 18.02.2022
LETNÝ SEMESTER (pre všetky ročníky)
21.02.2022 – 31.08.2022
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške do
25.02.2022
Dizertačné skúšky najneskôr
25.03.2022
Odovzdanie dizertačnej práce
15.06.2022
OBHAJOBY DIZETAČNÝCH PRÁC V TERMÍNE
22. -25.08.2022
ĎALŠIE TERMÍNY
Ročné hodnotenia doktorandov do
16.08.2022
Ročné hodnotenia končiacich doktorandov do
15.06.2022
Vypísanie tém dizertačných prác pre AR 2022/2023
do 02/2022 – vyžiada dekan fakulty písomne
Zverejnenie tém dizertačných prác pre AR 2022/2023
do 03/2022

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@feit.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera