ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

POZOR: Z dôvodu pandémie COVID19 je organizácia workshopov typu GAMEJAM posunutá na neskoršie obdobie.

Program: Program Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020)
Číslo projektu: PLSK.03.01.00-24-0181/18
Názov projektu: GAME JAM ako nová didaktická metóda. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí.
Obdobie realizácie: 1.10.2019 – 30.09.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 20.9.2019
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu cezhraničného odborného vzdelávania v oblasti multimediálnych technológií, vytvorením fóra pre prezentáciu herného priemyslu a firiem pôsobiacich v tejto oblasti v poľsko-slovenskom pohraničnom regióne. Hlavným prínosom projektu bude vytvorenie spoločných GAME JAMov, t. j. udalostí, kde budú študenti oboch univerzít v tímoch vytvárať hry, súťažiť, vymieňať si skúsenosti a naviac stretnú sa s expertmi z herného priemyslu.
Rozpočet projektu: 315 478,20
Rozpočet UNIZA: 128 781,60 € (85% EFRR: 109 464,36 € , 10% Štátny rozpočet:12 878,16 €, 5% vlastné zdroje: 6 439,08 € )
Žiadateľ: Sliezska univerzita v Katoviciach
Partneri projektu: Žilinská univerzita v Žiline

Pre prihlásenie do programu nám pošli krátky životopis na email: miroslav.benco@uniza.sk