English Ukraine

Akademický kalendár pre doktorandov FEIT

2020/2021

Akademický kalendár pre doktorandov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií pre akademický rok 2020/2021 je vydaný dekanom fakulty ako

ROZHODNUTIE DEKANA č. 1/2020

Akademický rok trvá
01.09.2020 – 31.08.2021
ZÁPIS ŠTUDENTOV
02.09.2020
Schvaľovanie individuálnych študijných plánov do
01.10.2020
ZIMNÝ SEMESTER (pre všetky ročníky)
21.09.2020 – 19.02.2021
LETNÝ SEMESTER (pre všetky ročníky)
22.02.2021 – 31.08.2021
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške do
26.02.2021
Dizertačné skúšky najneskôr
26.03.2021
Odovzdanie dizertačnej práce
14.06.2021
OBHAJOBY DIZETAČNÝCH PRÁC V TERMÍNE
23. -27.08.2021
ĎALŠIE TERMÍNY
Ročné hodnotenia doktorandov do
17.08.2021
Ročné hodnotenia končiacich doktorandov do
14.06.2021
Vypísanie tém dizertačných prác pre AR 2021/2022
do 02/2021 – vyžiada dekan fakulty písomne
Zverejnenie tém dizertačných prác pre AR 2021/2022
do 03/2021

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@fel.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@fel.uniza.sk