English Ukraine

Akademický kalendár pre doktorandov FEIT

2019/2020

Akademický kalendár pre doktorandov Elektrotechnickej fakulty pre akademický rok 2019/2020je vydaný dekanom fakulty ako

ROHDODNUTIE DEKANA č. 1/2019

Akademický rok trvá
01.09.2019–31.08.2020
ZÁPIS ŠTUDENTOV
2.9.2019
Schvaľovanie individuálnych študijných plánov do
4.10.2019
ZIMNÝ SEMESTER (pre všetky ročníky)
23.09.2019–15.02.2020
LETNÝ SEMESTER (pre všetky ročníky)
18.02.2020–31.08.2020
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške do
28.02.2020
Dizertačné skúšky najneskôr
27.03.2020
Odovzdanie dizertačnej práce
15.06.2020
OBHAJOBY DIZETAČNÝCH PRÁC VTERMÍNE
24. -28.08.2020
ĎALŠIE TERMÍNY
Ročné hodnotenia doktorandov do
17.08.2020
Ročné hodnotenia končiacich doktorandov do
15.06.2020
Vypísanie tém dizertačných prác pre AR 2020/2021
do 02/2020
vyžiada dekan fakulty písomne
Zverejnenie tém dizertačných prác pre AR 2020/2021
do 03/2020

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@fel.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@fel.uniza.sk